<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี และยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจ---->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

 พันธกิจ(หลัก)

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัย
แก่บุคคลสำคัญ ปดระชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
3. ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

พันธกิจ(รอง)

1. บูรณาการเกี่ยวกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทำความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ(สนับสนุน)

1. กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานในสังกัด
2. ควบคุมตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัดและตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และสินทรัพย์อื่น ของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในภารกิจของตำรวจ
6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และการบริหาร

 

 

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ : webmaster
: infosingburi@royalthaipolice.go.th