<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

ตามหนังสือ ภ.1 ที่ 0016.132/6883 ลง 20 ส.ค.53 เรื่อง แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ประจำปี 2553

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี ผกก. เป็นหัวหน้า กลุ่มที่ 1

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2553
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน

   เฉลี่ย

   4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 100
ร้อยละ 20
คะแนน 100

ร้อยละ  35

คะแนน 100
ร้อยละ 35
คะแนน 100
ร้อยละ 10
ผ่าน / ไม่ผ่าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
70
14
70
24.50
70
24.5
70
7
ผ่าน
ผ่าน
70
5
สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
91.6
18.32
83.5
29.22
93.4
32.69
98.4
9.84
ผ่าน
ผ่าน
90.07

 

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี ผกก. เป็นหัวหน้า กลุ่มที่ 2 โดยคณะกรรมการระดับ ภ.1

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2553
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน

เฉลี่ย   

4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 100
ร้อยละ 20
คะแนน 100

ร้อยละ  35

คะแนน 100
ร้อยละ 35
คะแนน 100
ร้อยละ 10
ผ่าน /   ไม่ผ่าน
ผ่าน /   ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
70
14
70
24.50
70
24.5
70
7
ผ่าน
ผ่าน
70
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
56
ีสภ.บางระจัน ภ.จว.สิงห์บุรี
94.7
18.94
92.8
32.48
85.05
29.767
81.8
8.18
ผ่าน
ผ่าน
89.367
10
ีสภ.ท่าช้าง ภ.จว.สิงห์บุรี
90.8
18.16
92.3
32.30
85.25
29.837
82.5
8.25
ผ่าน
ผ่าน
88.552
18
สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
80
16.00
90.2
31.57
89.10
31.185
82.8
8.28
ผ่าน
ผ่าน
87.035
21
สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
82.8
16.56
91.8
32.13
83.90
29.365
81
8.1
ผ่าน
ผ่าน
86.155
41
สภ.ค่ายบางระจัน ภ.จว.สิงห์บุรี
70.6
14.12
89.3
31.25
84
29.4
78.7
7.87
ผ่าน
ผ่าน
82.645

 

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี สว. เป็นหัวหน้า โดยคณะกรรมการระดับ ภ.1

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2553
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน

 เฉลี่ย

  4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 100
ร้อยละ 20
คะแนน 100

ร้อยละ  35

คะแนน 100
ร้อยละ 35
คะแนน 100
ร้อยละ 10
ผ่าน / ไม่ผ่าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
70
14
70
24.50
70
24.5
70
7
ผ่าน
ผ่าน
70
3
สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงห์บุรี
96
19.20
93.20
32.62
91.30
31.96
78.50
7.85
ผ่าน
ผ่าน
91.6

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217ี
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster