<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

ตามหนังสือ ภ.1 ที่ 0017.122/3309 ลง 29 มิ.ย.52 เรื่องกำชับการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

เพื่อให้แต่ละสภ.ในสังกัด เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะผู้ตรวจได้ชี้แจงและแนะนำไว

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี ผกก. เป็นหัวหน้า กลุ่มที่ 1 (บัญชี ข.)

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2552
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน       เฉลี่ย          4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 120
ร้อยละ 20
คะแนน 120

ร้อยละ  35

คะแนน 150
ร้อยละ 35
คะแนน 65
ร้อยละ 10
ผ่าน / ไม่ผ่าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
84
14
87.5
24.50
105
24.5
45.5
7
ผ่าน
ผ่าน
70
6
สภ.เมืองสิงห์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
90
15.00
110
30.80
115.5
26.95
49
7.54
ผ่าน
ผ่าน
80.29

 

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี ผกก. เป็นหัวหน้า กลุ่มที่ 2 โดยคณะกรรมการระดับ ภ.1

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2552
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน       เฉลี่ย          4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 120
ร้อยละ 20
คะแนน 120

ร้อยละ  35

คะแนน 150
ร้อยละ 35
คะแนน 65
ร้อยละ 10
ผ่าน /   ไม่ผ่าน
ผ่าน /   ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
84
14
87.5
24.50
105
24.5
45.5
7
ผ่าน
ผ่าน
70
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
5
ีสภ.ท่าช้าง ภ.จว.สิงห์บุรี
108
114
18.500
117
105
31.080
129
115
28.467
52
52
8.000
ผ่าน
ผ่าน
86.047
26
สภ.อินทร์บุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
101
106.5
17.292
93
72
23.100
126
134
30.333
56
63
9.154
ผ่าน
ไม่ผ่าน
79.780
38
สภ.ค่ายบางระจัน ภ.จว.สิงห์บุรี
90
108.5
16.542
88
104
26.880
105
106.5
24.675
52
57
8.385
ผ่าน
ผ่าน
76.481
40
สภ.พรหมบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี
94
100.1
16.175
102
74
24.640
109.5
117
26.425
53
63
8.923
ผ่าน
ผ่าน
76.163
43
สภ.บางระจัน ภ.จว.สิงห์บุรี
106
102.37
17.364
99
68
23.380
106
105
24.617
52
62
8.769
ผ่าน
ไม่ผ่าน
74.130

 

สรุปผลการตรวจฯ สภ.ที่มี สว. เป็นหัวหน้า โดยคณะกรรมการระดับ ภ.1

ลำดับ
 
ภ.จว.
ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนปี 2552
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก

การบริหารและ

บริการทั่วไป

การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

การควบคุม

และจัด

การจราจร

พิจารณา ตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมด้านมี คะแนนต่ำ  กว่า 70%

ผ่านเกณฑ์ มารฐาน แต่ละด้าน ผ่านเกณฑ์

คะแนน       เฉลี่ย          4 ด้าน

เต็ม
คะแนน 120
ร้อยละ 20
คะแนน 120

ร้อยละ  35

คะแนน 150
ร้อยละ 35
คะแนน 65
ร้อยละ 10
ผ่าน / ไม่ผ่าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน
%
 
สภ.
เกณฑ์ที่ผ่าน
84
14
87.5
24.50
105
24.5
45.5
7
ผ่าน
ผ่าน
70
8
สภ.โพทะเล ภ.จว.สิงห์บุรี
105
17.50
98
27.44
128
29.87
50
7.69
ผ่าน
ผ่าน
82.50

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217ี
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster